M.S. Alumni

Student's Name Year of Passing
Robin Bhandari
2012
Sweety Hansuwa
2013
K.C.Lalropuia
2013
Jitendra
2013
Indu Chaudhary
2013
           Pratibha Saini
2013
Nand ji
2014
Raju Prajapati
2014
           Ram Nivas 2014
           Suraj Trivedi 2014
          Amazad Khan 2014
          Shraddha Bhamare 2017
          Atul Kumar 2017
          Jayaram Meena  2018
          Bharatesh Nagar 2018
          Gaurav Kataria 2018
          Rahul Pratap Singh 2018